Svært lite klimagass fra skogbruket

Skogbrukets produksjonskjede slipper ut svært lite klimagasser. Det er tømmertransporten på vei som bidrar mest, viser en ny livsløpsanalyse fra Norsk institutt for skog og landskap.

Skogbrukets produksjonskjede slipper ut svært lite klimagasser viser en livsløpsanalyse fra Norsk institutt for skog og landskap. (Foto: Torbjørn Tandberg, LMD)
Skogbrukets produksjonskjede slipper ut svært lite klimagasser viser en livsløpsanalyse fra Norsk institutt for skog og landskap. (Foto: Torbjørn Tandberg, LMD)

Livsløpsanalysen fra Norsk institutt for skog og landskap viser at skogbruket slipper ut 18 kg CO2 pr. kubikkmeter tømmer som hugges og transporteres til skogindustrien. Utslippet tilsvarer en førtiendedel (2,4 prosent) av det som bindes i en kubikkmeter trevirke i skogen. Halvparten av CO2-utslippene stammer fra transport med lastebil. De samlede klimagassutslippene fra all hugst i 2010 var 150.000 tonn CO2-ekvivalenter. Til sammenligning binder skogen i Norge hvert år rundt 25–30 millioner tonn CO2.


Viktig rolle i den globale karbonsyklus

Trær tar opp CO2 gjennom fotosyntesen og lagrer karbonet i stamme, grener og røtter. Økt bruk av bioenergi fra skog reduserer vår avhengighet av fossilt brennstoff, men også planting, tynning, hugst og tømmertransport forbruker energi og gir utslipp av klimagasser.


 
NoAd