Trønderske skogeiere avvirker mer

Prognosene for avvirkningen i Sør-Trøndelag er på 320.000 m3. Det er en økning på 50 prosent fra 2009, skriver Fylkesnytt fra Sør-Trøndelag. Trøndelag har et godt utgangspunkt for verdiskaping i skogbruket med fortsatt komplette verdikjeder og en oppegående skogsindustri.
Tømmer i Malvik. (Foto: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag)
Tømmer i Malvik. (Foto: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag)

Skogsindustrien i Trøndelag importerer samlet sett en vesentlig del av råvarebehovet. Dette gir høye transportkostnader og industrien ønsker mere lokalt tømmer. Det er derfor gledelig at det hogges mer tømmer til industrien.

Det viktigste enkelttiltaket for økt tømmertilgang vil være veibygging som bidrar til tilgang til skogarealene. Det er behov for økt nybygging av bilveianlegg, samt opprusting av eldre veianlegg slik at de tilfredsstiller dagens krav. Sentrale oppfølgingspunkt:

* Oppfølging av kommunevise hovedplaner for utbygging av et optimalt skogsveinett
* Sikre fortsatt kompetanse på veiplanlegging i fylket
* Bidra til økt pådriving for veibygging gjennom lokale nettverk
* Optimalisering av skogarealene i forhold til behov for vei, herunder større fokus på driftstekniske løsninger.

Det er viktig at vi bidrar til en fortsatt høg og kvalitativ god tømmertilgang til industrien i Trøndelag. Det betyr at det vil være helt avgjørende at avvirkninga følges opp med planting og stell av skogen. 

 
NoAd