Nytt tap for Norske Skog

Norske Skog fikk et negativt resultat på 147 Mkr i tredje kvartal 2013, mot minus 433 tilsvarende kvartal i 2012. Omsetningen ble redusert fra 4.116 Mkr til 3.363 Mkr. En bedring av markedsbalansen for avis- og magasinpapir, som følge av varige nedstengninger i industrien, bidrar til høyere kapasitetsutnyttelse og bedre marginutsikter i Europa, heter det i kvartalsrapporten fra konsernet.

Norske Skog Skogn kjører for fullt igjen.
Norske Skog Skogn kjører for fullt igjen.

Dette var tiende kvartal på rad at Norske Skog presenterer et underskudd. Resultatet var svakere enn forventet av finansmiljøet, som forventet overskudd. Brutto driftsresultat (EBITDA) ble 176 Mkr, mot 371 Mkr tredje kvartal 2012. Driftsresultatet ble minus 4 Mkr (-450 Mkr). Nedgangen skyldtes salg av virksomheter og lavere marginer, heter det i kvartalsmeldingen. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var NOK -91 millioner i tredje kvartal og var svakere enn tredje kvartal 2012. Nedgangen skyldtes svekket driftsresultat og økt arbeidskapital.


Effekt av kapasitetsstyring

– Vi har i kvartalet både annonsert og gjennomført en aktiv kapasitetsstyring, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt. – Nå ser vi endelig effekter av dette gjennom høyere salgspriser i Europa. Vi har for tiden høy kapasitetsutnyttelse på våre maskiner. Vi vil fremover fortsatt aktivt kutte kostnader og bedre produktiviteten, og løpende vurdere vår kapasitet.


– Den totale produksjonskapasiteten er redusert i takt med etterspørselen i markedet. En bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel har gitt rom for prisøkninger i andre halvår, og kombinert med en gunstig kronekursutvikling og stabile råvarekostnader ser marginbildet lysere ut, sier Ombudstvedt.


Økt gjeld

Netto rentebærende gjeld økte med NOK 277 millioner i kvartalet, og skyldtes i hovedsak svakere norsk krone og negativ kontantstrøm. Hittil i år har den netto rentebærende gjelden økt med NOK 897 millioner der svekkelse i kronekursen utgjør NOK 565 millioner. Selskapet nedbetalte bankfasiliteten på EUR 70 millioner i kvartalet, og fjernet dermed usikkerhet rundt mulige brudd på lånebetingelser. Finansposter består primært av NOK 160 millioner i rentekostnader og NOK 87 millioner i urealiserte valutatap.


Nivået på de faste kostnadene var NOK 758 millioner i tredje kvartal, ned fra NOK 903 millioner i tredje kvartal 2012. I løpet av tredje kvartal ble det fremforhandlet en ny langsiktig salgskontrakt. Det ble i den forbindelse innbetalt et gebyr ved kansellering av tidligere inngått kontrakt som inntektsføres kvartalsvis over to år.


Investeringsplaner følges

Selskapets investeringsplaner gjennomføres etter planen. Det investeres AUD 84 millioner (NOK 480 millioner) i å konvertere en maskin på Boyer (Australia) fra avis- til katalogpapir, og NOK 220 millioner ved Saugbrugs for å redusere energiforbruk og faste kostnader. Begge investeringene vil ha positive margineffekter.


Som tidligere annonsert, vil Norske Skog, som følge av manglende lønnsomhet, midlertidig stanse produksjonen i slutten av desember ved en av to LWC-maskiner (PM4) på Walsum i Tyskland. Årlig produksjonskapasitet på denne maskinen er 225 000 tonn.


Skogn PM2 i gang igjen – Singburi solgt

Som følge av bedrede marginer innen avispapir i England ble PM2 på Skogn startet opp igjen i slutten av august etter to måneders stans.


Norske Skog Singburi (Thailand) ble solgt til en thailandsk industrigruppering for USD 33 millioner. Fabrikken har 125.000 tonn kapasitet, og vil bli overlevert samtidig med salgsoppgjøret i fjerde kvartal.


Forventer stabile priser fremover

Salgspriser forventes å holde seg relativt stabile fra tredje til fjerde kvartal. Vi forutsetter små endringer i nivået på de variable kostnadene, mens de faste kostnadene vil reduseres noe som følge av pågående kostnadsreduserende tiltak. En svakere norsk krone bidrar positivt til den underliggende inntjeningen. Rapporterte volumer, inntekter og kostnader vil bli lavere som følge av salget av Norske Skog Singburi.


 
NoAd