28 millioner i tap for Moelven

Resultatet på driften ble minus NOK 28 millioner for Moelven i tredje kvartal mot minus NOK 14 millioner tilsvarende periode i fjor. For årets tre første kvartaler er driftsresultatet minus NOK 80 millioner, mot et overskudd på NOK 50,5 millioner tilsvarende periode i 2012.

Moelven tapte penger i 3. kvartal, men registrer bedring for sagbrukene.
Moelven tapte penger i 3. kvartal, men registrer bedring for sagbrukene.

Driftsinntektene i tredje kvartal ble NOK 1.883 millioner mot NOK 1 808 i fjorårets tredje kvartal. Resultat før skattekostnad i årets tre første kvartaler ble minus NOK 117 millioner, mot minus NOK 7 millioner i tilsvarende periode 2012.


Det svake resultatet skyldes kostnader i forbindelse med igangkjøring av nye anlegg, prosjektvurderinger og fortsatt en utfordrende konkurransesituasjon i enkelte markedssegment, heter det i resultatrapporten fra Moelven. Målt mot samme kvartal i fjor vil årets bedrede resultater i sagbruksdivisjonen Timber, Moelven Elektro AS og Moelvens innredningsselskaper bare delvis kompensere for svekkede resultater i byggevaredivisjonen Wood, limtreselskapene og byggmodulvirksomheten i Sverige. Periodens resultat etter renter og skatt ble minus NOK 26 millioner mot minus 29 millioner i tredje kvartal i fjor.


Resultatforbedrende tiltak

I løpet av tredje kvartal er konsernets virksomheter gjennomgått og det er identifisert et antall tiltak med tett oppfølging for å forbedre resultatene i løpende drift og redusere risikoen for tap knyttet til enkeltprosjekter. Det er også igangsatt et prosjekt for å frigjøre arbeidskapital.


– Vi har dessuten en periode med mange investeringsprosjekter bak oss, sier konsernsjef Hans Rindal. – Dette gjør at vi kan redusere investeringsnivået betydelig i tiden som kommer og konsentrere oss fullt og helt om effektiv drift. Jeg forventer at summen av tiltak vil gi oss bedre resultater fremover.


Bedring for sagbrukene

– For Timbers sagbruk er markedsbalansen i bedring. Etterspørselen er marginalt bedret i enkelte markeder, mens produksjon og lagernivåer av industritre er redusert, sier Rindal. – Dette, kombinert med endrede valutaforhold, har bidratt til bedre inntjening for sagbrukene.


– Samtidig ser vi at råstofftilgangen for våre tømmerforbrukende enheter og avsetningsmulighetene for flisprodukter har vært tilfredsstillende, og de tilpasninger som ble iverksatt etter nedleggelsen av Södra Cell Tofte har fungert som forutsatt, sier Rindal.


Bedring forventes i 4. kvartal

Byggsystemdivisjonen har en tilfredsstillende ordrebeholdning og med en bedre sammensetning enn på samme tid i fjor. For industritre, forventes det en fortsatt bedring i prisbildet internasjonalt i fjerde kvartal. I Skandinavia forventes det ingen større endringer utover normale sesongmessige variasjoner i byggevaremarkedet.


Samlet forventer styret at konsernets driftsresultat for fjerde kvartal blir bedre enn for tilsvarende periode foregående år, mens året sett under ett vil bli betydelig svakere enn 2012.


 
NoAd