Skognæringen positiv til ny regjeringsplattform

Treindustrien er tilfreds med at ny regjering i regjeringsplattformen vektlegger at tre- og skognæringen har et betydelig vekstpotensial, fremgår det av en pressemelding fra administrerende direktør Heidi E. F. Kielland i Treindustrien. 

Adm. direktør Heidi E. F. Kielland i Treindustrien har store forhåpninger til den påtroppende regjeringen.
Adm. direktør Heidi E. F. Kielland i Treindustrien har store forhåpninger til den påtroppende regjeringen.
Styreleder Olav Veum i Norges Skogeierforbund er glad for at skog- og trenæringens muligheter og utfordringer får oppmerksomhet i regjeringserklæringen  til den påtroppende regjeringen.
Styreleder Olav Veum i Norges Skogeierforbund er glad for at skog- og trenæringens muligheter og utfordringer får oppmerksomhet i regjeringserklæringen til den påtroppende regjeringen.

Styreleder Olav Veum i Norges Skogeierforbund fastslår i en annen pressemelding at det er gledelig at skog- og trenæringens muligheter og utfordringer får oppmerksomhet i regjeringserklæringen. – Det er mange gode punkter i erklæringen som gjør oss optimistiske med tanke på fremtiden, fastslår Veum.


Kielland påpeker at den kommende regjeringen vil stimulere til å utvikle nye markedsområder, dette skaper store forventninger. Hun fremholder også at regjeringsplattformen fastslår verdiskapings-
potensialet som ligger i skogen som ressurs, dette er en viktig erkjennelse.


Spesiell vekt på treforedling

Veum legger vekt på at regjeringserklæringen omtaler treforedlingsindustrien spesielt. Det fremgår at den kommende regjeringen vil sikre mangfoldet i næringslivet ved å styrke konkurranseevnen til norsk industri. Treforedlingsindustrien er i en krevende situasjon, og regjeringen vil utarbeide en strategi for å styrke konkurranseevnen i denne verdikjeden.


Blant konkrete tiltak for treforedlingsindustrien som nevnes i erklæringen, er blant annet at ved å forenkle transportreglene samt styrke mulighetene for produkt- og teknologiutvikling kan forsterke næringens konkurranseevne. Dessuten vil man arbeide for å innføre nye kapitalkilder for produktutvikling og innovasjon i trefordelingsindustrien, for eksempel ved å åpne for at skogfondet kan brukes til investeringer i industriformål.


Tyngre tømmervogntog

Den avtroppende regjeringen har tillat økt totalvekt til 60 tonn for tømmervogntog. Dette gir bedre rammevilkår for treindustrien og skognæringen, og bedre konkurranseevne. Samferdselsministeren understreker at hensynet til trafikksikkerhet og framkommelighet blir ivaretatt. Økt nyttelast i tømmertransporten vil gi færre kjøretøyer på vegene og reduserte klimagassutslipp.


Administrerende direktør i Treindustrien, Heidi E. F. Kielland, fastslår i et leserinnlegg til Skogindustri at Statens Vegvesen allerede har igangsatt en god prosess for riksvegnettet. For å få effekt av endringen, må også kommuner og fylker bidra til at veger oppklassifiseres. Dette skjer i desember når Statens Vegvesen oppdaterer veglistene. Samferdselsministeren har bedt Vegdirektoratet følge opp arbeidet med å få vurdert fylkes- og kommunalvegnettet for økt totalvekt. Vedtaket har liten verdi hvis ikke kommuner og fylker gjennomgår veglistene og klasser opp vegene slik at nyttelasten kan økes. For skog- og trenæringen er det beregnet et samlet innsparingspotensial på ca. 170 millioner.


Skognæringen følger opp

Treindustrien samarbeider med Byggenæringens Landsforening, Treforedlingsindustriens bransjeforening, Norges Skogeierforbund, Norsk Bioenergiforening, Norskog, LO og Fellesforbundet for å sikre at vedtaket følges opp i praksis. Kielland fremholder at det er store forskjeller mellom kommuner og fylker i forhold til tillatt totalvekt på vegnettet. Region Øst med Hedmark og Østfold utmerker seg positivt i denne sammenheng. I Region Sør er det mye som gjenstår, det samme gjelder Akershus fylke.


En mulig innsparing på170 millioner vil bety mye for en næring med svak inntjening. Treindustrien mener det haster med tiltak nå, og kommunene og fylkene har en viktig rolle i arbeidet med å bedre rammebetingelsene. Et flertall av treindustriens og skognæringens bedrifter er hjørnesteinsbedrifter i sine lokalsamfunn. Det er derfor i kommunes interesse å bidra.


– Hvis kommunene og fylkene følger opp oppfordringen fra samferdselsministeren, kan positive effekter oppnås allerede innen utgangen av 2013, påpeker Heidi Kielland. – Vi ber derfor kommuner og fylker om å bidra til at tillat totalvekt økes til 60 tonn for tømmertransport snarest mulig. Dette vil gi grunnlag for økt verdiskaping til nytte for bedrifter og lokalsamfunn.


 
NoAd