Skog22 skal styrke de skogbaserte verdikjedene

Regjeringen har registrert at skognæringen er i krise. Landbruks- og matdepartementet etablerer derfor en strategigruppe som skal utarbeide en strategi for styrking av konkurranseevnen i de skogbaserte verdikjedene, kalt Skog22.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum vil styrke skognæringen, men det spørs om han er for sent ute, både på den ene og andre måten.
Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum vil styrke skognæringen, men det spørs om han er for sent ute, både på den ene og andre måten.

Det er behov for å styrke konkurransekraften i verdikjedene for skogprodukter. Det er nødvendig med en bred tilnærming for å sikre effektivitet i verdikjedene og redusere kostnadene. Samtidig må det legges til rette for en omfattende forsknings- og utviklingsinnsats. Her vil nye produkter og produksjonsmetoder stå sentralt. Dette berører alle verdikjeder som til sammen omfatter hele spekteret av trebaserte produkter fra energiformål via trekjemiske og til tremekaniske produkter - altså viktige elementer innenfor bioøkonomien.


Det nedsettes derfor – som varslet i Meld. St. 39 (2012-2013) Mangfold av vinnere – en strategigruppe som skal utarbeide strategien Skog22. I denne meldingen fastslås det at «Norge er et rikt land».


Strategien skal danne grunnlag for forsknings- og utviklingsinnsats og demonstrasjonsaktivitet og gi grunnlag for tiltak og virkemiddelbruk i offentlig og privat sektor med sikte på videreutvikling av verdikjedene i skogsektoren. Strategien skal også omfatte andre viktige tiltak og virkemidler av betydning for næringens konkurranseevne, herunder en helhetlig gjennomgang av effektiviserings- og omstillingspotensialet i de trebaserte verdikjedene. 


Organisering av arbeidet

Arbeidet skal gjennomføres som en inkluderende prosess, der aktører i de skogbaserte verdikjedene deltar. Strategigruppen skal bestå av blant annet representanter fra skognæringen, fra bransjeorganisasjonene og ha bred representasjon fra forsknings- og utviklingsmiljøer. Disse vil nå bli bedt om å komme med forslag til navn på representanter til strategigruppen. Det vil med det første bli utnevnt en leder for strategigruppen.


Strategigruppen skal avgi sin endelige rapport i 2014.


 
NoAd