Fortsatt meget svakt fra Norske Skog

(18.07.2013) Selv om brutto driftsresultat (EBITDA) økte fra NOK 174 millioner første kvartal til NOK 214 millioner i andre kvartal 2013, var det betydelig svakere enn det som ble oppnådd tilsvarende kvartal i fjor, NOK 398 millioner. Resultat før skatt ble et underskudd på NOK 1.001 millioner, mot et underskudd på NOK 125 millioner andre kvartal 2012. Dette var niende kvartal på rad med underskudd for Norske Skog. Aksjekursen steg likevel noe utover formiddagen etter presentasjonen.

PM2 ved Norske Skog Skogn er midlertidig stoppet som et ledd i kapasitetsstyringen. Det er et åpent spørsmål om maskinen kommer i gang igjen etter at konsernet presenterte et stort underskudd for niende kvartal på rad. (Foto: Norske Skog)
PM2 ved Norske Skog Skogn er midlertidig stoppet som et ledd i kapasitetsstyringen. Det er et åpent spørsmål om maskinen kommer i gang igjen etter at konsernet presenterte et stort underskudd for niende kvartal på rad. (Foto: Norske Skog)

Norske Skog hadde et brutto driftsresultat (EBITDA) i andre kvartal 2013 på NOK 214 millioner, ned fra NOK 398 millioner i andre kvartal 2012. Nedgangen skyldtes hovedsakelig lavere salgspriser og -volum. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var NOK -48 millioner i andre kvartal og var svakere enn andre kvartal 2012. Nedgangen skyldtes i hovedsak svekkede driftsmarginer.


Noe bedre marginer i kvartalet skyldtes sesongmessige variasjoner i etterspørselen samt lavere enhetskostnader som følge av kontinuerlige effektivitetsprogram, heter det i pressemeldingen fra konsernet. Prisøkninger og vedvarende kronesvekkelse vil bedre inntektsgrunnlaget fremover. De pågående investeringene ved Boyer og Saugbrugs går som planlagt og vil forbedre marginbildet ved begge fabrikkene fra 2014.


Stenger papirmaskiner om nødvendig

 

– Tross fallende etterspørsel opplever vi høy kapasitetsutnyttelse på våre maskiner og samlet sett bedrede marginer, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog. – Dette viser at de ansatte manøvrerer skuta godt. Likevel vil vi aktivt fortsette arbeidet med å kutte kostnader og bedre produktiviteten, og om nødvendig stenge eller konvertere papirmaskiner.


Norske Skog har, som tidligere annonsert, i slutten av juni midlertidig stanset produksjonen ved en av tre maskiner (PM2) på Skogn i Norge. Årlig produksjonskapasitet på denne maskinen er 160.000 tonn.


Lysere utsikter

– Varige kapasitetskutt på mer enn en million tonn har blitt annonsert i Europa i år som følge av fall i etterspørselen. Dette, kombinert med forventninger til prisøkninger i andre halvår, samt en fortsatt gunstig kronekursutvikling og stabile råvarekostnader ser marginbildet lysere ut, sier Ombudstvedt.


Prisøkninger fra tredje kvartal, svakere kronekurs og sesongmessig høyere salgsvolumer vil bedre inntektsgrunnlaget i andre halvår. Variable kostnader forventes å forbli stort sett uendret, mens faste kostnader vil reduseres noe som følge av pågående kostnadsreduserende tiltak. Salget av 51% av Norske Skog Pisa vil medføre at rapporterte inntekter og kostnader reduseres fra tredje kvartal som følge av dekonsolidering.


Aktiv kapasitetsstyring

Selskapets investeringsplaner gjennomføres etter planen. Det investeres AUD 84 millioner (NOK 480 millioner) i å konvertere en maskin på Boyer (Australia) fra avis- til katalogpapir, og NOK 220 millioner ved Saugbrugs for å redusere energiforbruk og faste kostnader.


Som følge av manglende lønnsomhet innen magasinpapir, vil LWC-produksjonen bli gjenstand for en særskilt kapasitetsvurdering i tredje kvartal.


Økt gjeldsbelastning

Netto rentebærende gjeld økte med NOK 159 millioner i kvartalet og skyldtes i hovedsak svakere norsk krone. Det kunngjorte salget av 51 % av Pisa (Brasil) på USD 41 millioner ble gjennomført, og provenyet innbetalt i andre kvartal. Nivået på de faste kostnadene var NOK 784 millioner i andre kvartal, ned fra NOK 964 millioner i andre kvartal 2012.


Andre gevinster og tap på NOK -662 millioner har ikke kontantstrømseffekt. Posten består i hovedsak av reduserte verdier av kraftkontrakter på NOK 487 millioner og tap ved salg av Pisa på NOK 195 millioner, som gjelder på 100% basis.


Finansposter består primært av NOK 191 millioner i urealiserte valutatap og NOK 150 millioner i rentekostnader.


Les hele kvatalsrapporten her!


 
NoAd