Redusert underskudd for Moelven

Moelven Industrier ASA fikk et resultat før skatt for 1. halvår 2013 på minus 84,2 Mkr, mot et overskudd for samme periode i 2012 på34,2 Mkr. Styret er ikke fornøyd med resultatet og har initiert en gjennomgang av konsernets strategi med hensyn til hvor innsatsen bør fokuseres for å sikre fremtidig konkurransekraft både på hjemmemarkedene i Skandinavia og eksportmarkedene. Det forventes en fortsatt bedring i prisbildet for industritre internasjonalt i tredje kvartal, fremgår det av kvartalsrapporten.

Konsernsjef Hans Rindal presenterer fortsatt underskudd og vil redusere investeringsaktiviteten i 4. kvartal.
Konsernsjef Hans Rindal presenterer fortsatt underskudd og vil redusere investeringsaktiviteten i 4. kvartal.

Driftsresultatet for 1. halvår ble minus 52,8 Mkr, mens driftsresultatet for 2. kvartal endte på 11 Mkr. Det er betydelig bedre enn i 1. kvartal i år, men svakere sammenlignet med 46 Mkr i samme kvartal i fjor.


Driftsinntektene for 2. kvartal ble på 2.182 Mkr, hvilket er på nivå med 2. kvartal året før (2.186). Det er en økning i driftsinntekter for industrivaredivisjonen Timber, stabile aktiviteter for byggevaredivisjonen Wood og en nedgang for prosjektdivisjonen Byggsystemer.


Driftsresultatet er preget av nedskrivninger og reviderte prosjektvurderinger innen Byggsystem-divisjonen, spesielt elektrovirksomheten. Driftsforbedringer, samt bedrede markeds- og valutaforhold har ført til resultatfremgang for Timber-divisjonen. For Wood-divisjonen var resultatet på nivå med samme periode i fjor.


Bedre pris for industritre

Konsernsjef Hans Rindal er glad for at sagbruksdivisjonen Timber igjen har et positivt resultat.


– Bedre priser og en sterkere euro er to vesentlige bidrag, sier Rindal. – Samtidig er det forbedringer i driften på flere områder. Utviklingen ser ut til å fortsette inn tredje kvartal. Dette gir også et godt grunnlag for våre leveranser av trebaserte byggevarer til det skandinaviske markedet.


Det forventes en fortsatt bedring i prisbildet for industritre internasjonalt i tredje kvartal, men det er usikkerhet knyttet til markedsforholdene både i Skandinavia og Europa for øvrig. Fremgår det av kvalrtalsrapporten. De skandinaviske valutaene har svekket seg mot EUR i løpet av andre kvartal. Dette gir en styrket konkurransekraft for konsernets enheter sammenlignet med aktører med kostnadsbase i EUR.


God posisjon i byggevaremarkedet

Konsernsjefen fremholder at byggevaremarkedet er mer stabilt fordi store andeler går til renovering, ombygginger og tilbygg (ROT).


– Vi fortsetter å forbedre vårt tilbud til byggevarehandelen med en kombinasjon av et bredt spekter gode produkter og gode distribusjonsløsninger, sier Rindal. I sum mener han dette gir en bra markedsposisjon for byggevaredivisjonen Wood, også i tider med lavere etterspørsel.


Lavere aktivitet innen nybygg i Sverige

Moelven merker en lavere nybyggaktivitet i Sverige særlig på to områder – mindre behov for nye utleiemoduler og mindre leveranser av limtre til småhusindustrien.


– Våre byggmodulbedrifter har gjort en god jobb med å etablere seg på leilighetsmarkedet og dette gjør at vi opprettholder høyere aktivitet enn sist da etterspørselen i utleiemarkedet var lav, sier Rindal. – Vi merker bortfallet i et marked, men har fremdeles et positivt resultat, om enn lite. For limtre har vi måttet tilpasse kostnadene. Innredningsvirksomhetene leverer en større andel til ROT markedet og har et tilfredsstillende resultat.


Dyrekjøpte erfaringer innen elektro

Dessverre preges driftsresultatet av nedvurderinger av prosjekter i flere deler av Byggsystemdivisjonen, men særlig innen Moelvens elektrovirksomhet. Rindal forklarer at Moelven Elektro AS nå er i slutten av noen store prosjekter som selskapet ikke burde påtatt seg til gjeldene vilkår.


– Dette belaster resultatet vårt i alt for stor grad og er dessverre dyrekjøpt erfaring, sier han.

Når det er sagt presiserer Rindal at det er mange svært flinke medarbeidere i Moelven Elektro som fullfører leveranser kundene er godt fornøyd med.


– Moelven Elektro har hatt en planlagt nedtrapping av denne prosjektvirksomheten og er nå nede på et aktivitetsnivå som selskapet er bedre i stand til å håndtere, sier Rindal.


Sikrer råstoff og flisleveranser

I markedet for tømmer og fiberprodukter, har avviklingen av papir- og celluloseindustrien i deler av Moelvens nærområder. Det har i løpet av våren vært gjort forberedelser for situasjonen som oppstår etter avvikling av Södra Cell Tofte. Totalt har konsernet seks selskaper som blir berørt, enten som leverandører av celluloseflis og/eller som tømmerforbrukende enheter i den aktuelle geografien. Dette har gjort det nødvendig å forbedre tilgangen til sidespor for jernbane samt øke lager- og lastekapasiteten for industriflis og massevirke.


– Dette arbeidet er godt i gang og sikrer råstoff til, og leveranser av flis fra, alle tømmerforbrukende enheter i andre halvår. Hvilke virkninger dette får på det totale tømmermarkedet på sikt, gjenstår å se, men i første runde har vi klart å håndtere dette, sier Rindal.


Redusert investeringstakt

Konsernsjef Hans Rindal sier at konsernet nå i en lengre periode investert mer enn det har tjent. Han ser det derfor både som mulig og nødvendig å redusere investeringene i nytt utstyr.


– Vi har fullført betydelige investeringer innen industrikomponenter i første halvår, og fokuserer nå på igangkjøring av produksjon. I løpet av tredje kvartal vil vi også fullføre betydelige investeringer i Moelven Valåsen AB, Moelven Vänerply AB og Moelven Eidsvold Værk AS. Fra og med 4. kvartal vil vi derfor ha reduserte investeringer og positiv kontantstrøm, også med fortsatt vanskelige markedsforhold. Fokus fremover konsentreres derfor på salgs- og driftsforbedringer, sier Rindal.


Endring i selskapsstrukturen

Fra 6. juni er selskapene Moelven Timber AS og Moelven Wood Skandinavia AS innfusjonert i Moelven Industrier ASA. Organisatorisk er det fra samme tidspunkt opprettet tre divisjonsavdelinger i morselskapet: Divisjon Timber, Divisjon Wood og Divisjon Byggsystemer. Organiseringen av fellestjenestene økonomi/finans/forsikring, kommunikasjon/HR, IKT og virkeskjøp/fiberomsetning er uendret.


Les hele kvartalsrapporten her!


 
NoAd