Litt svakere for Bergene Holm i 2012

Det regnskapsmessige resultat for Bergene Holm AS i 2012 viser et overskudd før skatt på 78 Mkr. Dette er sterkt påvirket av brannen i Treinteriøravdelingen 3. september 2012. Forsikringsoppgjøret ga en regnskapsmessig effekt på om lag 55 Mkr, slik at resultatet før skatt reelt sett ble rundt 23 Mkr, mot 25 Mkr for 2011.

Erland Løkken er ikke fornøyd med det første årsresultatet han har lagt frem som administrerende direktør i konsernet. (Foto: Harald Bergmann)
Erland Løkken er ikke fornøyd med det første årsresultatet han har lagt frem som administrerende direktør i konsernet. (Foto: Harald Bergmann)

Driftsresultatet for konsernet, eksklusive forsikringsoppgjøret, var ca. 33 Mkr (mot ca. 44,4Mkr i 2011). Forsikringsutbetalingen går i sin helhet til å bygge opp den tapte kapasiteten. Bygningen er under oppføring ved avdeling Larvik, fremgår det av en melding fra Bergene Holm AS.


Selskapets driftsinntekter på 1.111 Mkr er 6 % høyere enn i 2011. Etter ned- og avskrivninger på 49,6 Mkr (52,2 Mkr i 2011) oppnådde selskapet et driftsresultat på 88,6 Mkr (44,4 Mkr). En del av resultatet før skatt på 78,3 Mkr (25,1) skyldes agiogevinst på 9,6 Mkr (2,2). Resultatet etter finansposter og skatter ble på 55,2 Mkr (16,7). Årets resultat, hensyntatt den ekstraordinære inntekten fra forsikringsoppgjøret, vurderes ikke som tilfredsstillende i et lengre perspektiv.


Lite lønnsom eksport

Konsernet oppnådde i 2012 en trelastproduksjon på rundt 500.000 m3, basert på et tømmerforbruk på rundt 900.000 m3. I en periode mottok noen av sagbrukene mindre tømmer enn ønskelig for rasjonell produksjon.


Etterspørselen holdt seg på et relativt høyt nivå gjennom første del av året, for så å avta. Sterk kronekurs og lav etterspørsel fra et europeisk marked har gjort eksport av skurlast lite lønnsomt. Konkurransen fra Sverige er stor og bidro til et prisfall i det innenlandske trelastmarked.


Store investeringer i Åmli

Årets investeringer beløper seg til 45,4 Mkr. Selskapet har sammen med Åmli Kommune og AT Skog foretatt store infrastruktur- og tomteinvesteringer på Jordøya i Åmli som en forberedelse til en fullstendig fornyelse av saglinjen på avdeling Nidarå i Åmli. Denne investeringen ventes tatt i drift i september 2013.


Tror på fremtid for tre

Bergene Holm AS tror tre som byggemateriale har en fremtid. Det er miljøvennlig og rimelig, og råstoffet er tilgjengelig i rikt monn nær kundene.


En sterk norsk krone gjør forholdene i norsk skogindustri meget krevende. Det trengs en nasjonal finanspolitikk som gjør det mulig å holde renten nede på europeisk nivå slik at kronen kan svekkes. Det er sterkt behov for bedring av rammevilkårene for veitransport så vel som fjerning av eiendomsskatt på maskiner og utstyr. Dagens rammevilkår svekker norsk skogsindustris konkurransekraft i en åpen verden, heter det i meldingen om årsresultatet for Bergene Holm AS.


 
NoAd