Strakstiltak for skognæringen

Regjeringen legger opp til en ny tiltakspakke for skognæringen. Bevilgningene bidrar til mer effektiv transport, stimulerer til ny bruk av tre i bygg og gir mer kapital til strategiske statlige investeringer i skogindustrien, fremgår det av en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.

Landbruks- og matministeren har fått med seg sine kolleger i Nærings- og Samferdeselsdepartementet på å åpne pengesekken til fordel for skognæringen.
Landbruks- og matministeren har fått med seg sine kolleger i Nærings- og Samferdeselsdepartementet på å åpne pengesekken til fordel for skognæringen.
Lengre og tyngre tømmervogntog er en viktig del av tiltakspakken for skognæringen. (Foto: Volvo)
Lengre og tyngre tømmervogntog er en viktig del av tiltakspakken for skognæringen. (Foto: Volvo)

Tiltakspakken er satt sammen for å møte utfordringene i skogindustrien og å styrke skognæringen som helhet. Hensikten er å øke de langsiktige mulighetene for verdiskaping i norsk skogbasert industri.


Positivt for industrien

- Det er spesielt bra at vi får utvidet grensen for vogntog til 60 tonn og 24 m, men vi skulle hatt dette for de såkalte modulvogntogene som benyttes til flistransport også, sier administrerende direktør Erland Løkken i Bergene Holm AS i en kommentar til Skogindustri. Han påpeker at flisen fra sagbrukene også skal frem, og at dette blant annet utgjør en meget stor del av råstofftilførselen til Tofte. Ferdigvaretransporten er også for kostbar i Norge.


Uansett mener Løkken det er positivt at man får kjøre 60 tonn på riksveiene. Myndighetene har også fått en liste over hva som mangler på fylkesveiene, men han tror 100 Mkr blir i minste laget til å gjennomføre de nødvendige forbedringer.


Moelven-konsernet har beregnet at 60 tonn totalvekt vil bety 40 Mkr innsparinger på transport i året, skriver nationen.no.


Kapitalutvidelse i Investinor

Regjeringen legger fram en pakke på til sammen 750 millioner kroner. 250 millioner går til å gi mer konkurransedyktige transportkostnader for skogindustrien og til forskning og utvikling for å skape framtidas trebaserte produkter. 500 millioner kroner går til en kapitalutvidelse i Investinor, øremerket for investeringer i skog- og trenæringene.  


– Vi hadde møte med skogsektoren for få uker siden. De foreslåtte tiltakene er i tråd med det skogsektoren trakk frem som viktig for fremtidig verdiskaping, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.


Økt bruk av tre

Over Landbruks- og matdepartementets budsjett foreslås det at 60 millioner kroner skal gå til infrastrukturtiltak for å gjøre tømmertransporten mer konstnadseffektiv. Det settes også av 15 millioner kroner for å stimulere til økt bruk av tre i bygg. Bygging av tømmerkaier og modernisering av eksisterende skogsbilveier skal bidra til å redusere transportkostnader og øke leveringssikkerheten til industrien.


Mer til FoU

Over Nærings- og handelsdepartementets budsjett foreslås det å bevilge 75 millioner kroner til tiltak for å stimulere til økt forsknings- og utviklingsaktivitet i hele skogsektoren. Det foreslås økte bevilgninger til forsknings- og innovasjonsprogrammer i Norges forskningsråd og Innovasjon Norge og styrket nettverksaktivitet for å få fram gode treforedlingsprosjekter.


60 tonns vogntog

Over Samferdselsdepartementets budsjett foreslås en bevilgning på 100 millioner kroner for å bedre fremkommeligheten for bl.a. tømmertransporter, fordelt med henholdsvis 90 millioner kroner til utbedring av flaskehalser på riksvegnettet og 10 millioner kroner til beregning av tåleevne på fylkesvegene. Strekninger og områder der tiltakene vil ha størst nytte for tømmertransporter og treforedlingsindustri vil bli prioritert. Videre vil det om kort tid sendes forslag til nødvendige regelendringer for å øke totalvekten på tømmertransporter til 60 tonn, på høring med 6 ukers høringsfrist.


500 millioner kroner til Investinor gir mulighet for strategiske statlige investeringer i skog- og trenæringene.


 
NoAd