Flydrivstoff av trevirke

En ny rapport som er utarbeidet for Avinor, viser at norsk skog kan danne grunnlag for storstilt produksjon av biodrivstoff. Avinor har samtidig inngått en intensjonsavtale med Viken Skog om å bidra til et innovasjonssenter for å se på mulighetene for slik produksjon. – Om vi lykkes, vil dette bli et viktig bidrag for å redusere klimagassutslippene fra norsk luftfart, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen, i en pressemelding.

Det blir stort behov for tømmertransport om man skal lage flydrivstoff av trevirke.
Det blir stort behov for tømmertransport om man skal lage flydrivstoff av trevirke.

Rapporten, som er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Avinor, slår fast at det kan være både økonomisk og teknologisk mulig å etablere storskala produksjon av biodrivstoff i Norge til priser som kan konkurrere med dagens fossile drivstoff. Avinor signerte 23. april en intensjonsavtale med Viken Skog om å gå inn med midler i et innovasjonssenter som skal se nærmere på de industrielle mulighetene som måtte ligge i biodrivstoffproduksjon for luftfarten.


Over en 10-årsperiode er Avinor innstilt på å gå inn med inntil 100 millioner kroner i ulike prosjekter og utredninger som kan bidra til å realisere biodrivstoffproduksjon til norsk luftfart.


Stort potensial

– Teknologien og ressursene er der – og det er gjennomført mange flygninger med innblanding av biodrivstoff, sier Falk-Petersen, – men det er ennå en rekke utfordringer knyttet til produksjonskostnader og klimaeffekter som må besvares. Likevel er potensialet for biodrivstoffproduksjon basert på norsk skog så stort, at Avinor ønsker å være en aktiv pådriver i arbeidet med å finne fram til effektive og bærekraftige løsninger.


Han understreker at en forutsetning for at det skal settes i gang storproduksjon av biodrivstoff er at både drivstoffet og produksjonsprosessen må ha dokumentert klimaeffekt.


Kan innføres rabattordninger

Avinor ser også på en rekke stimuleringstiltak for flyselskap som i framtiden ønsker å ta i bruk biodrivstoff. Blant annet ses det på muligheten av å gi rabatter til flyselskap som velger å bruke biodrivstoff.


Ønsker et reelt alternativ

– Norwegian er svært positiv til nye initiativ for å utvikle biodrivstoff, sier administrerende direktør Bjørn Kjos i Norwegian. – Vi ser frem til den dagen der dette blir lett tilgjengelig til konkurransedyktige priser. Det viktigste vi som flyselskap kan gjøre for å redusere utslippene, er å investere i mer miljøvennlige fly og fylle drivstofftankene våre med biodrivstoff. Utfordringen i dag er at biodrivstoff er lite tilgjengelig og veldig dyrt. Det betyr at bransjens hovedoppgave er å finne bærekraftige og kostnadseffektive løsninger som gjør at miljøvennlig drivstoff blir et reelt alternativ til fossilt drivstoff.


Løfterik rapport

– Det er gledelig at denne rapporten viser at det kan bli kommersielt levedyktig å produsere drivstoff basert på fornybare kilder i Norge, sier konserndirektør Rickard Gustafson i SAS. – Vi har siden tidlig på 2000-tallet hatt dialog med flere leverandører og deltatt i mange initiativ. Vi er klare for å bruke biodrivstoff, men prisen må være kommersielt akseptabel – og bærekraftskriterier må være oppfylt, slik at vi på lengre sikt reduserer luftfartens samlede klimagassutslipp betydelig. På kort sikt lykkes vi allerede med stadig mer miljøvennlige fly, løpende modifiseringer og en rekke andre drivstoffbesparende tiltak.


Vil ha myndighetene med

Selv om luftfartsbransjen nå går inn med stimuleringstiltak, understreker NHO Luftfart at det må inn andre krefter for å realisere mulighetene som finnes i biodrivstoff basert på norsk skog.


– Norsk luftfartsbransje vil oppfordre både næringsliv og myndigheter til å bidra i det som er et pionerarbeid for å redusere klimagassutslippene fra luftfart, sier Torbjørn Lothe i NHO Luftfart. – Samtidig ønsker flyselskapene å inngå langsiktige avtaler for kjøp av biodrivstoff, dersom prisene er konkurransedyktige. Dette gir grobunn for store industrielle muligheter for norsk skogsindustri.


Hele rapporten og delrapportene kan leses her. 


 
NoAd