Nye kaier for tømmertransport

Statens Landbruksforvaltning (SLF) har gitt tilsagn om tilskudd til fem kaianlegg for å bedre tømmertransporten. Totalt 25 mill. kroner er tildelt. De fem kaiene er spredt på fem fylker fra lengst sør til nord i landet.

Oppgradering og nybygging av kaianlegg og annen infrastruktur har stor betydning for skognæringen.
Oppgradering og nybygging av kaianlegg og annen infrastruktur har stor betydning for skognæringen.

Oppgradering av kaianleggene skal være ferdig innen utgangen av 2014 og vil bli viktig for infrastrukturen i skognæringen.


Kommer hele verdikjeden til nytte

– Oppgradering og nybygging av kaianlegg og annen infrastruktur har stor betydning for skognæringen i den vanskelige situasjonen de nå er i, sier adm.dir. Jørn Rolfsen i SLF. Det er enorme verdier i skogen langs kysten og store volum skal ut de kommende årene. Skognæringen sikres tilgang til markedene både i Norge og andre deler av verden. Norsk skogindustri som f.eks Granvin og Skogn, er avhengig av tilgang på tømmer fra båt. – Tømmeret kan fraktes betydelig billigere og mer miljøvennlig via sjøveien. Derfor er denne infrastruktursatsingen så viktig for næringen, fortsetter Rolfsen.


Kaianleggene tas i bruk allerede i 2014

De fem kaianleggene som får tilskudd var godt utredet på forhånd og kan realiseres innenfor tidsfristen som er satt. Det forutsettes at det inngås avtaler om bruk av kaiterminalene med utøvere i skognæringen og eventuelt andre interessenter.


Det har vært viktig at næringsinteressenter utenom skogbruket deltar i prosjektene, og er interessert i fremtidig bruk av kaianlegget. Anslått tilskuddsbehov i forhold til det tømmervolumet kaien skal betjene er vurdert, og det har vært viktig at utbyggingen kan ferdigstilles innen høsten 2014. Beliggenhet er også tatt med i betraktning, og her er søknadene vurdert opp mot SINTEFs rapport fra 2011 (Transport av skogsvirke i kyststrøk).


For å medvirke til realisering av gode kailøsninger og samle erfaringer om utbygging av tømmerkaier finansierer SLF et prosjekt knyttet til Skognæringa Kyst.


Les hele saken fra SLF her.


 
NoAd