Moelven frykter tømmermangel etter Tofte-nedleggelse

Södras beslutning om å legge ned Tofte fabrikker på Hurum vil bety mindre avvirkning og mindre tømmer for enkelte av Moelvens sagbruk fordi det blir utfordrende for skogeieren å få avsetning på massevirket, fremgår det av en pressemelding fra Moelven.

Hans Rindal i MOelven er bekymret for råstofftilgangen etter Tofte-nedleggelsen. Arkivfoto: Skogindustri)
Hans Rindal i MOelven er bekymret for råstofftilgangen etter Tofte-nedleggelsen. Arkivfoto: Skogindustri)

Södra Cell Tofte er den største forbrukeren av massevirke i Norge med et forbruk på ca 1.300.000 m3 rundvirke og 600 000 m3 celluloseflis. Dette utgjør 25 % av alt som avvirkes i Norge.


– En nedleggelse av Tofte vil påvirke hele tømmermarkedet. Det vil blant annet føre til redusert avvirkning med den følge at Moelvens tømmerforbrukende enheter i den aktuelle geografien kan få for lite sagtømmer, sier konsernssjef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA. – Dette skyldes at den lokale skogeieren vil få mindre avsetning for massevirket. Alternativt vil det bli for dyrt dersom transportavstanden blir stor. De enhetene i Moelven som i første rekke blir berørt er Moelven Telemarksbruket AS, Moelven Numedal AS og Moelven Soknabruket AS. Dette er en stor utfordring.


Skaper utfordringer

På kort sikt vil det også skape utfordringer for tre andre enheter, som også leverer celluloseflis til Tofte.


Konsernsjef Hans Rindal sier at Moelven har vært forberedt på at denne situasjonen kunne oppstå og at dette scenariet over tid har vært en del av Moelvens risikovurdering. Selskapet er derfor til en viss grad forberedt.


– Det arbeides intenst med å finne alternative kunder til det som tidligere har gått til Sødra Cell Tofte. Disse kundene ligger i andre deler av Norge eller i Sverige. I tillegg arbeides det aktivt med å skaffe gode togløsninger og kaitilgang, noe vi er helt avhengig av, sier Rindal.


Ingen nedleggelser

Rindal sier at Moelven ikke har noen konkrete planer om nedleggelser av bedrifter som følge av situasjonen rundt Tofte.


– Vi arbeider for fortsatt drift ved alle våre sagbruk, men Moelven er helt avhengig av god tømmertilgang og bedring av infrastrukturen i Norge for å kunne ha lønnsom drift på alle norske enheter.


Han er likevel helt klar på hva norske myndigheter må gjøre for å sikre fortsatt aktivitet i skog- og treindustrien i Norge.


– Akutt betyr en nedleggelse av Tofte lengre transporter både av massevirke og flis for de aktuelle sagbrukene. De aller viktigste tiltakene er å tillate lengre og tyngre lastebiler og å bedre den grunnleggende infrastrukturen med vei, bane og havn, for å sikre effektive transporter mellom skogen, den tremekaniske industrien og den fiberforbrukende industrien, sier Rindal.


Infrastruktur må prioriteres

Helt konkret peker han på opprusting av jernbanenettet som et svært viktig bidrag for å sikre industriell virksomhet i skog-Norge.


– Det gjelder spesielt utbygging av terminalstrukturen, opprusting av sidespor til industrien, vognkapasitet og dobbeltspor for å sikre kapasitet for godstransport. I tillegg er det helt essensielt med etablering av – og tilgang til kaianlegg som fortrinnsvis har jernbanetilknytning.


For biltransporten er det behov for forsterking av veinettet og utbedring av flaskehalser. Rindal mener at kjøretøyforskriftene må endres slik at det tillates lengre og tyngre transporter, slik de har i Sverige.


– Det å endre kjøretøyforskriftene kan gjennomføres raskt. Alle de nevnte tiltakene vil være positive bidrag til all landbasert norsk næringsvirksomhet, ikke bare skogsektoren, avslutter Rindal.


 
NoAd