Stort nok til å drømme om, konkret nok til å tro på

Overskriften er hentet fra SVs programforslag, som partiet skal stemme over om få dager. Skogeierforbundets utfordring til SV er at de blir med på en storsatsing for å fornye treforedlingsindustrien og øke bruken av trevirke, slik at Norge utvikler seg til å bli et lavutslippsland, skriver styreleder i Norges Skogeierforbund, Olav E. Veum i et leserinnlegg!

Styreleder i Norges Skogeierforbund, Olav E. Veum, utfordrer SV til å være med på å gjøre NOrge til et mer klimavennlig samfunn. (Foto: Skog)
Styreleder i Norges Skogeierforbund, Olav E. Veum, utfordrer SV til å være med på å gjøre NOrge til et mer klimavennlig samfunn. (Foto: Skog)

Vi vet allerede mye om hva vi må gjøre for å få et mer klimavennlig samfunn. Tar vi klimautfordringen på alvor, vil skogen måtte spille en avgjørende rolle i de neste hundre årene. Det kom blant annet klart frem da rapporten Klimakur 2020 ble presentert for noen tid tilbake. Rundt halvparten av de tiltakene som der ble presentert, omfattet bruk av biomasse.


I dag er 80 % av verdens energiforbruk fossilt. Dette forbruket må mer enn halveres i løpet av 40 år og i prinsippet helt fases ut i løpet av 100 år, dersom en skal kunne begrense den globale oppvarmingen til 2 grader. Samtidig er det svært vanskelig å se at verdens energiforbruk totalt sett blir redusert.


Skogeierne har mye å bidra med i kampen for et mer klimavennlig samfunn. Grunnen til det er at trevirke har unike muligheter til å erstatte bruk av fossile ressurser:


-        Trevirke er energi og kan brukes til å produsere varme, strøm eller drivstoff.

-        Trevirke kan brukes til å produsere kjemiske produkter, plast og tekstiler

-        Trevirke kan brukes som reduksjonsmiddel i industrien i stedet for kull

-        Trevirke kan brukes som materialer i stedet for konkurrerende materialer som betong, stål og aluminium, som alle gir store CO2-utslipp i produksjon.


Trevirke har råstoffegenskaper som kan erstatte de fleste bruksområder for fossile ressurser. Alt som kan produseres av olje, kan i prinsippet også produseres av trevirke. Gjennom økt bruk av bioenergi, økt bruk av trematerialer og en utvikling av norsk treforedlingsindustri mot produksjon av nye klimavennlige produkter, vil skogen i Norge kunne gi et vesentlig bidrag i arbeidet med å redusere verdens behov for kull, olje og gass.


Noen av de viktigste tiltakene vi må gjøre, er å omstille norsk treforedlingsindustri til å utvikle nye grønne produkter som kan erstatte kull, olje, stål, betong og lignende. For å få til dette, må vi lage et spleiselag med myndighetene. Det krever store ressurser å utvikle nye produkter, og det bør ikke bare være overlatt til private næringsliv å få til dette. Derfor må myndighetene i en periode bidra til storstilt satsing på forskning og utvikling, kombinert med tilgang til kapital, slik at lavutslippssamfunnet kan bli realisert.


Blir dere med på disse tiltakene for å gjøre Norge til et mer klimavennlig samfunn, SV?


Olav A. Veum

Styreleder, Norges Skogeierforbund

 

 

 

 


 
NoAd