Dystert for Norske Skog

(2013.02.07) Norske Skog rapporterer et tap på 2,8 milliarder kroner for 2012, mot 2,5 milliarder kroner i tap for 2011. Driftsresultatet for 2012 ble -2.684 Mkr, mot -2.701 Mkr i 2011. Konsernet fortsetter å redusere gjeld og faste kostnader, til tross for krevende markeder. Poster uten kontanteffekt, som nedskrivninger av anlegg og endring i verdi på kraftkontrakter, påvirket i betydelig grad netto tap, fremgår det av pressemeldingen.

Norske Skog sliter fortsatt med svake markeder og lav kapasitetsutnyttelse. Follum var en av tre fabrikker som ble utfaset i 2012.
Norske Skog sliter fortsatt med svake markeder og lav kapasitetsutnyttelse. Follum var en av tre fabrikker som ble utfaset i 2012.

Norske Skog hadde et brutto driftsresultat (EBITDA) i fjerde kvartal 2012 på 327 millioner kroner, ned fra 365 millioner kroner i tredje kvartal. Nedgangen skyldes svake sesongmessige effekter og styrking av den norske kronen. Brutto driftsresultat for hele året 2012 var 1 464 millioner kroner, en reduksjon på 51 millioner kroner fra 2011, som hovedsakelig skyldes lavere produksjonskapasitet etter nedleggelsen av Follum, salg av Bio Bio og Parenco.


Resultat før spesiell poster var på 432 millioner kroner i 2012 sammenlignet med 12 millioner kroner i 2011. Netto tap på 2,8 milliarder kroner for 2012 ble betydelig påvirket av 3,2 milliarder kroner i nedskrivninger av anlegg, verdiendring på kraftkontrakter og restruktureringskostnader. Nedskrivninger av anleggene skyldes økt usikkerhet rundt salgsprisforventninger. Revurdering av Norske Skogs virksomhet i Australasia og reduksjon i forventet levetid av Norske Skog Walsum påvirket nedskrivningene.


Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før netto finansbetalinger var 382 millioner kroner i fjerde kvartal. Underliggende rentekostnader i 2012 falt sammenlignet med 2011 i tråd med reduksjon i netto gjeld.


Aktiv kapasitetsstyring

– Vårt driftsresultat før avskrivninger (EBIT) er forbedret i 2012, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog. – Selv om vår fabrikkportefølje ble redusert med tre fabrikker i 2012, har vi gjort lønnsomhetsforbedringer gjennom bedre utnyttelse av innsatsfaktorene, redusert arbeidskapital og faste kostnader. Vi har gjennomført en aktiv kapasitetsstyring for å motvirke effekter av et marked i ubalanse.


– Den viktigste oppgaven fremover er å skape en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, forbedre produktiviteten og redusere kostnader for å bedre marginene, sier Ombudstvedt.


Betydelig gjeldsreduksjon

Netto rentebærende gjeld ble redusert med 1,8 milliarder kroner i 2012 og utgjorde 6,0 milliarder kroner ved utgangen av året. Netto rentebærende gjeld ble redusert med 264 millioner kroner i fjerde kvartal. Netto rentebærende gjeld er redusert fra 14 milliarder kroner ved inngangen til 2009 til 6,0 milliarder kroner i 2012, en nedgang på 8 milliarder kroner i løpet av de siste fire årene.


– Vi har styrket selskapets finansielle posisjon gjennom en betydelig reduksjon i netto rentebærende gjeld i de senere årene, sier Sven Ombudstvedt.


Fallende etterspørsel for både avis- og magasinpapir

Prisene for Norske Skogs produkter holdt seg relativt stabile gjennom 2012. Etterspørselen etter avispapir i Europa falt med 9% i 2012 sammenlignet med 2011. Brutto driftsmargin var relativt stabil i Europa, men negativt påvirket av eksport og en styrket norsk krone.


Etterspørselen etter avispapir i Australasia var svak, med en nedgang på 13% i 2012 sammenlignet med 2011. Latin-Amerika hadde en beskjeden nedgang på 3%.


En styrket norsk krone påvirket eksporten negativt. Etterspørselen etter magasinpapir i Europa falt med 6% i 2012 sammenlignet med 2011. En noe bedre utvikling for SC (ubestrøket) (minus 3%) sammenlignet med LWC (bestrøket)(minus 8%) skyldtes i hovedsak produktsubstitusjoner.


Tre fabrikker borte

Norske Skog stanset produksjonen ved Norske Skog Follum i 2012 og en av to maskiner ved Norske Skog Tasman i januar 2013. Konsernet solgte Bio Bio (Chile) og Parenco (Nederland) i 2012. Som en konsekvens av disse restruktureringsaktivitetene, er den årlige, totale produksjonskapasiteten redusert fra 4,4 til 3,7 millioner tonn (16%).


Kapasitetsutnyttelsen for konsernet i fjerde kvartal var 87%, sammenlignet med 90% i tredje kvartal som følge av aktiv kapasitetsstyring. For 2012 var kapasitetsutnyttelsen på 88% (87% for 2011).


– Nedleggelsen av fem maskiner i løpet av 2012 har vært vanskelige, men helt nødvendige beslutninger å fatte som følge av fallende etterspørsel etter våre produkter, fremholder konsernsjefen. – Dessverre påvirker disse beslutningene negativt livene til våre ansatte og deres familier. Vi tror på vår bransje, derfor investerer vi 84 millioner australske dollar (478 millioner kroner) for å konvertere en maskin på Norske Skog Boyer (Australia) fra avispapir til katalogpapir. Vi investerer videre 220 millioner kroner på Norske Skog Saugbrugs, noe som vil redusere energiforbruk og faste kostnader.


Fortsatt svakt og utfordrende for 2013

Norske Skog forventer at drifts- og markedssituasjon vil forbli utfordrende, med svak utvikling i etterspørselen både i Europa og Australasia. Relativt stabile kostnader og allerede annonserte kapasitetsnedleggelser i bransjen vil bidra positivt. Aktiv kapasitetsstyring vil føre til lavere kapasitetsutnyttelsesgrad på kort sikt. En ytterligere styrking av den norske kronen vil fortsatt være en ekstra risiko.


– Markedet er fortsatt utfordrende, men vi vil fortsette innsatsen for å bedre konsernets konkurranseposisjon og økonomisk handlefrihet. Vi vil også arbeide med å forbedre regelverket i Norge, sier Sven Ombudstvedt.


 
NoAd