Tilskudd til moderne treindustri

Som en del av tiltakspakken for treforedlingsindustrien som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett for 2012, ble det bevilget 50 millioner kroner under Landbruks- og matdepartementet. Av disse disponerer LMD 1,5 millioner kroner til tiltak for å styrke utviklingen av fremtidsrettet utnyttelse av skogressursene i Norge, slik at disse kan brukes lønnsomt og bærekraftig. 


Tilskuddsmidlene er beregnet på tilskudd til private, og det vil normalt ikke bli gitt tilskudd til statlige organisasjoner og institusjoner over denne ordningen. Det er ut over dette ingen begrensninger i hvem som kan søke om støtte fra programmet. Det kan søkes om midler til prosjekter som kan bidra i arbeidet med å videreutvikle grunnlaget for en moderne treindustri som både kan sikre avsetning av virke og høy industriell verdiskaping. 


Les hele utlysingen her.


 
NoAd