Skogprodukter for 6 milliarder kroner i 2011

Samlet ble det produsert skogprodukter for om lag 6 milliarder kroner i 2011. Det viser Stastistisk sentralbyrås totalregnskap for skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk, melder LMD. 

Produkter fra skogen hadde en verdi på sekws milliarder kroner i 2011.
Produkter fra skogen hadde en verdi på sekws milliarder kroner i 2011.

Tømmer for salg og eget bruk er den største enkeltposten i regnskapet. Denne verdien beløp seg til 3,1 milliarder kroner i 2011, en oppgang på 119 millioner kroner fra 2010. Oppgangen skyldes en kombinasjon av høyere tømmerpriser og økt hogst. Verdien av virke til ved er beregnet til 931 millioner kroner i 2011, en nedgang på 188 millioner kroner fra året før. Næringene med tilknytning til skogbruket leverte varer og tjenester for drøyt 1,7 milliarder kroner i 2011. Av dette utgjorde hogst og utkjøring av tømmer hele 1,4 milliarder kroner.


Regjeringens skogpolitikk

Regjeringen vil legge til rette for økt verdiskaping fra skog og utmark gjennom tiltak for produksjon av trevirke, bioenergi og andre produkter og tjenester knyttet til skog og utmark. Skogen gir positive bidrag i klimasammenheng og kan bidra til å løse viktige miljøoppgaver.


Økt bruk av bioenergi og økt bruk av tre framfor mer energikrevende materialer er viktige satsingsområder.


Les hele saken og se flere tall hos Stastistisk sentralbyrå
 (SSB) 


 
NoAd