Store muligheter for norsk skogindustri

Norsk skogbasert industri har uante muligheter i fremtidens bioøkonomi. En viktig forutsetning er redusert bruk av oljepenger, bedre og mer stabile rammebetingelser og økt satsing på innovasjon og utvikling. Dette var hovedpoeng i et engasjert og velpresentert åpningsforedrag av administrerende direktør Stein Lier-Hansen på årets Treforedlingsforum.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen fastslo at den voldsomme bruken a oljepenger ødelegger for norsk fastlandsindustri. Likevel mente han norsk skogbasert industri har store muligheter fremover.
Administrerende direktør Stein Lier-Hansen fastslo at den voldsomme bruken a oljepenger ødelegger for norsk fastlandsindustri. Likevel mente han norsk skogbasert industri har store muligheter fremover.

Fastlandsindustrien utgjør en stor del av norsk næringsliv og står for en fjerdepart av norsk eksport, fastslo Lier-Hansen. Totalt har bransjeforeningens 2.300 medlemsbedrifter nær 125.000 ansatte. Av disse er det 13 treforedlingsbedrifter med 3.500 ansatte. Disse har en omsetning på 16 milliarder kroner, hvorav en eksport på 10 milliarder.


Lier-Hansen kunne videre fastslå at spesiell høy lønnsvekst i Norge har gitt høye lønnskostnader. Reallønnsveksten i Norge fra 2000 til 2013 har vært 43 %, mens den i Sverige har vært 22 % og det «gamle» EU 8 %. En oversikt over lønnskostnader pr. timeverk for Norge og en rekke andre land viser at mens vi her i landet ligger høyest, med en indeksverdi på over 150, ligger eksempelvis Sverige på rundt 120, Finland på 100 og Tyskland litt over 100. Alle indekstall er omregnet til felles valuta.


Voldsom pengebruk

Lier-Hansen mente at en av hovedårsakene til den sterke vekst i timelønn og kjøpekraft i Norge, er den voldsomme bruk av oljepenger. I 2001 ble det brukt 1,7 millarder kroner, mens man i budsjettforslaget for 2013 har satt av 124 milliarder. – Handlingsregelen er ikke nok, fremholdt Lier-Hansen, – det er nødvendig å redusere oljepengebruken i statsbudsjettet. En fast prosentsats av et raskt voksende beløp gir for stort beløp inn i budsjettet. Ikke noe påvirker kostnadsnivået i Norge mer enn bruk av petroleumsformuen!


Tungrodd veiutbygging

En annen utfordring for norsk fastlandsindustri er transportkostnadene. Lier-Hansen fastslo at transport og logistikk utgjør i gjennomsnitt 13,7 prosent av de totale kostnader i norske industribedrifter. For treforedling utgjør transport 30 prosent av virkeskostnadene. Han mente veiutbyggingen hemmes av et tungrodd system og spurte om det er nødvendig å bruke 5–7 år på 56 km vei i Gudbrandsdalen, eller om Ringebu kommune virkelig skal bruke to år på å lage reguleringsplan for 10 km.


Skogindustrien har i tillegg en utfordring i råstofftilgangen. Mens man i Sverige har hatt økning i både årlig tilvekst og avvirkning, har norske skoger en sterk tilvekst mens avvirkningen er tilnærmet konstant. Resultatet er en stadig voksende stående kubikkmasse.


Uante muligheter

Stein Lier-Hansen fastslo at treforedlingsindustrien har uante muligheter i fremtiden. Han viste at trevirke kan brukes til det meste, særlig til produkter som i dag er basert på fossile ressurser. I 2050 vil kloden ha rundt 9 milliarder mennesker som må basere seg på en lavkarbonøkonomi eller bioøkonomi. Ressursene må brukes smartere og helst være fornybare. Han mente skogbasert industri har et stort potensiale her. Den er basert på fornybart råstoff som kan «brukes til alt». I Norge har vi kompetanse som konkurransefortrinn.


Forutsetningen for at vi skal få til dette, mente sjefen for Norsk Industri er at vi får stabile og bedre rammebetingelser. Det må bli økt offentlig og privat satsing på innovasjon og utvikling. Samtidig må det drives en aktiv skogpolitikk og man må oppvise en sterk investeringsvilje, både fra offentlig og privat side.

 


 
NoAd