Langsiktige utfordringer for eksportrettet industri

Et utfordrende marked for industritre samt en svak Euro har bidratt til at Moelven endte med et driftsresultat for tredje kvartal på minus NOK 14 millioner. Moelvens konsernsjef mener utfordringene for konkurranseutsatt- og eksportrettet industri kan vare en stund.

Konsernsjef Hans Rindal i Moelven er optimist, selv om han måtte levere negative tall for tredje kvartal. (Arkivfoto: Skogindustri)
Konsernsjef Hans Rindal i Moelven er optimist, selv om han måtte levere negative tall for tredje kvartal. (Arkivfoto: Skogindustri)

Konsernsjef Hans Rindal i Moelven konstaterer at forholdene endrer seg raskt, men slik han ser det, regner han et godt stykke ut i 2013 før Moelvens markeder vil bedre seg.

– Vi er likevel vant til at det svinger rundt oss. Vår erfaring er at det gjelder å beholde roen og konsentrere seg om forhold vi faktisk kan påvirke og tilpasse det som må tilpasses. Da kommer vi som regel styrket ut av utfordrende perioder og det vil vi gjøre også denne gangen, sier Rindal.

Utfordringene Rindal peker ut, har visse likhetstrekk med de som fulgte av finanskrisen i 2008 og 2009, men det er også noen forskjeller.

– Da kom endringene veldig brått og var veldig store, men ble møtt med stimulans fra myndighetene i mange land og varte dermed ikke så lenge. Denne gangen kommer ikke endringene fullt så brått, blir kanskje ikke fullt så store, men kommer til gjengjeld til å vare lengre. Det skyldes at myndighetene alt har brukt de fleste virkemidlene de har for hånden. I forrige runde var det en finanskrise. Nå snakker vi om en økonomisk krise som er mer grunnleggende og da tar det lenger tid før bedringen kommer, sier Rindal.

Bedre drift enn i 2011

Resultatet for Moelven i tredje kvartal er nær det samme som tilsvarende periode året før. Samlet sett har likevel konsernet tjent NOK 36 millioner mer på driften i årets første ni måneder sammenliknet med tilsvarende periode i 2011. Driftsresultatet etter årets tre første kvartaler havnet dermed på NOK 51 millioner.

Lav etterspørsel og prispress

Driftsinntektene for tredje kvartal sank noe sammenlignet med året før, og endte på NOK 1.808 millioner (1.957).

Noe av bakgrunnen for det svake resultatet ligger i vedvarende lav etterspørsel etter industritre internasjonalt og prispress på volumvarer som byggtre. Dette har bidratt til lave markedspriser. I tillegg har en svak Euro bidratt til svekket lønnsomhet for de eksportrettede sagbruksenhetene.

Rindal sier at det har vært raske endringer i både valutamarkedet og i etterspørselen innen bygg og anlegg i løpet av kvartalet.

– Det mest markante har vært en styrking av SEK mot EUR, hvilket vi merker raskt på lønnsomheten for vår eksport av trevarer fra Sverige til Europa. Dette treffer også mange andre deler av svensk industri. Situasjonen er tilsvarende for cellulose- og papirindustrien og det påvirker også oss, siden vi er store leverandører av råstoff til denne typen industri, fastslår Rindal.

Utfordrende for sagbrukene

Konsernsjefen fremholder videre at i starten av tredje kvartal var forholdet mellom ferdigvarepriser og råstoffkostnader for svenske sagbruk på sitt dårligste på veldig mange år.

– Etter det har det vært en viss svekkelse av den svenske kronen og det er inngått avtaler om lavere råstoffpriser som vil få virkning mot slutten av året. Utsiktene er derfor noe lysere, men det er fremdeles utfordrende for de eksportrettede delene av Moelven.

Bedre i Norge

I hjemmemarkedene er situasjonen bedre for Moelven – særlig i Norge. Utfordringen her er det generelt høye kostnadsnivået og konkurransen fra utlandet. Konsernets sterkeste side finnes for tiden i prosjektdivisjonen Byggsystemer som primært leverer i Sverige og Norge. Denne divisjonen har suksess med sine industrialiserte konsepter som viser seg å bli et stadig bedre alternativ til tradisjonelt byggeri på byggeplass og har god konkurransekraft i høykostmarkeder.


Rindal er fortsatt optimist og sier at Moelven-konsernet finansielt er rustet for å tåle en utfordrende periode og at det dermed har grunnlaget for å gjennomføre de nødvendige driftsmessige tilpasningene. Han tror neppe det er noen store enkelttiltak det er snakk om, men summen av mange små endringer som kommer til å gjøre forskjellen denne gangen.


Noe bedre enn i 2011

Det forventes ingen snarlig økning i etterspørselen etter industritre i Europa. Selv om Euro har styrket seg noe mot de skandinaviske valutaene gjennom kvartalet, ligger kursen fortsatt på et nivå som svekker konkurransekraften til konsernets enheter sammenlignet med aktører med kostnadsbase i Euro-sonen.


For Wood-selskapene forventes aktiviteten i Norge og Sverige å bli opprettholdt på et akseptabelt nivå, spesielt innen ROT-segmentet. For den danske delen av virksomheten tilpasses kapasiteten til aktivitetsnivået i markedet. Ordrereserven for Byggsystemer er normal og sikrer forsvarlig aktivitet i de kommende månedene.


Samlet forventer styret at konsernets driftsresultat for 2012 blir noe bedre enn i 2011.


 
NoAd