Økt tømmerhogst tredje kvartal

Det ble hogd 2,1 millioner kubikkmeter tømmer for salg i 3. kvartal 2012 viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette er en økning på 14 prosent fra 3. kvartal i 2011. Den gjennomsnittlige tømmerpris falt fra 358 til 315 kroner per kubikkmeter i den samme perioden, melder Landbruks- og matdepartementet.

Tømmeravvirkningen økte i 3. kvartal. (Arkivfoto: Skogindustri)
Tømmeravvirkningen økte i 3. kvartal. (Arkivfoto: Skogindustri)

Den samlede bruttoverdien for tømmer solgt til industrien utgjorde 670 millioner kroner i 3. kvartal 2012. Dette er økning på under 1 prosent fra 3. kvartal i fjor. De foreløpige beregningene viser at skogeierne fikk 43 kroner mindre per kubikkmeter enn for ett år siden. Gjennomsnittsprisen for skurtømmer var 29 kroner lavere enn året før, mens gjennomsnittsprisen for massevirke var 49 kroner lavere.


Til sammen solgte skogeierne 260.000 kubikkmeter mer tømmer i 3. kvartal 2012, sammenliknet med samme kvartal i fjor. Fylkestallene viser at den største volumøkningen fant sted i Hedmark og Oppland, der ble det solgt henholdsvis 85 000 og 51 000 kubikkmeter mer tømmer enn i samme periode året før. En betydelig del av salgsøkningen var massevirke av gran.


Verdiskaping i hele landet

Regjeringen vil legge til rette for å styrke skogens bidrag til verdiskaping i hele landet og til å nå viktige energi-, klima- og miljømål. Hovedmålene i skogpolitikken bygger opp under dette gjennom satsing på økt bruk av trevirke til ulike former for trebruk og til energiformål, og en aktiv utnytting av skogen i nærings- og klimasammenheng.


Les hele saken og se flere tall hos SSB

 


 
NoAd