Foryngelsesplikt etter hugst

Når skogeier tar beslutning om hugst av tømmer utløses samtidig en plikt til å sørge for tilfredsstillende foryngelse av skogen etterpå. Foryngelsestiltak skal være iverksatt senest tre år etter at hugst er utført. Statens landbruksforvaltning  iverksetter nå rutiner for å følge opp dette.

Skogeiernes plikt til å plante ny skog etter avvirkning blir innskjerpet. (Arkivfoto, Skogindustri).
Skogeiernes plikt til å plante ny skog etter avvirkning blir innskjerpet. (Arkivfoto, Skogindustri).

Dette er en oppfølging av landbruks- og matminister Lars Peder Brekks brev til fylkesmennene i fjor sommer med beskjed om skjerpet kontroll av foryngelsesplikten. En arbeidsgruppe bestående av både forvaltning og næring har utarbeidet metodikk for innsamling av dokumentasjon, og foreslått rutiner for hvordan brudd på foryngelsesforskriften bør følges opp.

Forsømt planting
– Foryngelsesfeltkontrollen har i flere år vist at det står for få nye treplanter på om lag 40 prosent av foryngelsesarealet. Plantetettheten er for lav. Aktivitetsstatistikken fra skogfondsregnskapet til den enkelte skogeiendom viser også misforhold mellom nivået på granavvirkning og etterfølgende planteaktivitet, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

– Eksempelvis har 1.800 skogeiere avvirket mer enn500 kubikkmetergran i perioden 2006–2007 uten at det er registrert etterfølgende planting. Samlet volum av denne avvirkningen utgjør 1,5 millioner kubikkmeter grantømmer. Det er grunn til å tro at dette omfatter betydelige arealer med forsømt planting som er i strid med foryngelsesplikten. Slik kan det ikke være. Skikkelig foryngelse er nødvendig for at skogen skal være i stand til å binde mest mulig klimagasser, og for å legge et best mulig økonomisk grunnlag for framtidas skogeiere, sier Brekk.

Kommunene skal håndheve reglene
Det er kommunene som er lokal skogbruksmyndighet med ansvar for å håndheve reglene. Gjennom de nye rutinene skal oppfølging skje trinnvis fra kommunen:

– Identifiserer misforhold mellom hugst og planting. 
Henvendelse til skogeier som returnerer egenmeldingsskjema. 
– Oppfølging med feltkontroll når respons uteblir eller tilbakemelding ikke er tilfredsstillende. 
– Pålegger tiltak dersom kontroll viser at det er nødvendig. 
– Sanksjoner og tvangstiltak kan gjennomføres dersom pålegg ikke blir fulgt.

Les hele saken om foryngelsesplikt hos SLF

 


 
NoAd