Ny nedbemanning i Norske Skog

2009.06.12 Den globale etterspørselen etter avis- og magasinpapir er redusert som følge av lavere annonsevolumer og strukturelle endringer. Norske Skog iverksetter en rekke tiltak for å redusere kostnadene i tråd med endringer i markedet, fremgår det av en pressemelding fra konsernet. Bemanningen på Follum skal reduseres med 80 personer, mens eventuell bygging av nytt blekeri på Skogn kan bety en ny giv for konsernets første og en av de mest kostnadseffektive fabrikker. De foreslåtte tiltakene vil ha en positiv resultateffekt på 230 millioner kroner allerede fra andre halvår 2009. Helårseffekten fra 2010 er beregnet til 600–700 millioner kroner.

Eivind Reiten trår hardt til i sitt første møte som styreleder i Norske Skog. (Foto: Lars Ole Ørjasæter)
Eivind Reiten trår hardt til i sitt første møte som styreleder i Norske Skog. (Foto: Lars Ole Ørjasæter)


– I første kvartal 2009 var vår kapasitetsutnyttelse på 76 prosent, noe som medførte et svakt resultat. Vi kan ikke sitte stille og se på at våre økonomiske resultater faller. Derfor iverksetter vi nye kraftige tiltak for å redusere konsernets samlede kostnader, forbedre kontantstrømmen og ta ut overkapasitet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i pressemeldingen.

 

Vurderer nytt blekeri på Skogn

I tillegg til nedbemanninger og kapasitetsreduksjoner har styret også vedtatt å gjennomføre en studie for bygging av nytt blekeri på Skogn, med sikte på å flytte produksjonen av forbedret avispapir fra Follum og Parenco til Skogn. Det påpekes at fabrikken på Skogn er en av konsernets mest kostnadseffektive fabrikker. Et nytt blekeri vil utvide fabrikkens produktspekter og konkurransekraft ytterligere.

 

Det antas at kostnadene ved en slik investering vil være om lag 100 millioner kroner. Ved gjennomføring av prosjektet vil 160.000 tonn av kapasiteten ved Norske Skog Skogn bli konvertert fra standard avispapir til forbedret avispapir.

 

Nedbemanning og omlegging ved Follum

Det skal gjennomføres en nedbemanning fra 420 til 340 ansatte på Norske Skog Follum i løpet av 2009. Fabrikken har to papirmaskiner i drift (PM1 og PM7). PM1 produserer forbedret avispapir og PM7 produserer magasinpapir.

 

Produksjon av forbedret avispapir vil flyttes fra Norske Skog Follum til Norske Skog Skogn forutsatt at investeringen i nytt blekeri på Norske Skog Skogn blir gjennomført. I så fall vil videre drift av Follum PM1 være rettet mot bokpapirsegmentet. Utvikling av bokpapirproduksjon ved Follum vil bli en videreføring av samarbeidet som i sin tid ble etablert mellom Follum og nå nedlagte Union.

 

Norske Skog er i gang med etablering av ny virksomhet på Follum innenfor bioenergiområdet. Dette arbeidet vil bli forsterket i tiden fremover.

 

Reduserer produksjonen ved Norske Skog Parenco i Nederland

I april ble én av de to papirmaskinene ved Norske Skog Parenco i Nederland stanset midlertidig. Det er nå besluttet at denne papirmaskinen, med en produksjonskapasitet på 225.000 tonn pr. år, ikke blir startet opp igjen. Det startes en prosess for nedbemanning basert på videre drift av én papirmaskin. Bemanningen ved Norske Skog Parenco vil bli redusert med 170-200 personer som følge av stengingen. Det er i dag 428 ansatte på Norske Skog Parenco.

 

Reduserer investeringsnivået

For å ytterligere forbedre Norske Skogs finansielle stilling, er det besluttet å redusere det samlede investeringsnivået i konsernet med 400 millioner i 2009. Dette reduserer årets investeringsnivå til om lag 600 millioner kroner. Investeringer i eksisterende virksomhet vil bli ytterligere redusert i årene fremover.

 

Nedbemanning og kostnadsreduksjon ved alle enheter

Det skal gjennomføres nedbemanning ved alle enheter i konsernet. Det antas at den samlede effekten av tiltakene gir en reduksjon i antall ansatte med om lag 600 personer. Dette utgjør ni prosent av arbeidsstokken globalt.

 

Ved Norske Skogs hovedkontor skal kostnadene reduseres med 20 prosent i forhold til nivået i 2008. Innsparingene skal gjennomføres både ved nedbemanninger og andre kostnadskutt.

 

– Ytterligere nedbemanning og kostnadsreduksjoner er krevende for alle medarbeidere i Norske Skog. Vi vil rette mye innsats mot å hjelpe dem som mister jobben som følge av de nye tiltakene, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

 

Sparer opptil 700 Mkr/år

De nevnte tiltakene vil ha en positiv resultateffekt på 230 millioner kroner allerede fra andre halvår 2009. Helårseffekten fra 2010 er beregnet til 600–700 millioner kroner.

 

Det vil i andre kvartal 2009 bli gjort en avsetning på om lag 300 millioner kroner i forbindelse med nedbemanningen.

 

Norske Skog Parenco vil bli nedskrevet med om lag 900 millioner kroner som følge av at produksjonen ved den ene papirmaskinen blir stanset.

 

– I tillegg til effekten av de nye tiltakene, har arbeidet med å redusere netto gjeld ved å generere tilstrekkelig kontantstrøm fra drift og transaksjoner fortsatt meget høy prioritet, sier Rynning-Tønnesen.


 
NoAd