Saugbrugs søker om etablering av nytt avfallsdeponi

11.05.09 Norske Skog Saugbrugs søker om etablering av nytt deponi på Øberg i Halden kommune i Østfold.Øberg deponi benyttes per i dag av Norske Skog Saugbrugs. Deponiet har vært i bruk siden 1992. Fraksjoner som har vært deponert her er; aske og bedsand fra multibrenselkjelen, barkholdig sand fra vaskeprosess i tømmerrenseriet, slam fra biologisk renseanlegg, bark og restavfall. Dette fremgår av en kunngjøring i Halden Arbeiderblad og Norsk lysingsblad.

Deponiet har ikke tett bunndekke og dreneringssjikt for oppsamling av sigevann. Deponiet oppfyller ikke kravene i avfallsforskriftens kapittel 9 om deponering av avfall (deponiforskriften), og det tillates ikke deponering på deponiet etter 16. juli 2009. Deponiet er planlagt tildekket og avsluttet innen utgangen av 2009.
    Norske Skog Saugbrugs har søkt om etablering av nytt deponi på samme lokalitet i Halden kommune. Deponiet vil være deponi for ordinært avfall. Avfall som skal deponeres er restprodukter fra biobrenselkjelen ved bedriften. Det består av to kategorier avfall; aske og bedsand. Aske er restproduktet fra forbrenningen. Bedsand er gradert kvartssand som benyttes som fordelingslag for innblåsing av luft i forbrenningsprosessen. I tillegg ønsker bedriften å deponere inert rivningsavfall på deponiet.
    Basert på dagens mengde produsert avfall på ca. 8000 tonn/år vil levetiden på deponiet være ca. 30 år. Beregnet avslutningstidspunkt er år 2039. Toppflaten vil få en form med jevne flater fra høydepunktet på eksisterende deponi og ut mot naturlig terreng på de ulike sidene av deponiområdet.
    Deponiet vil bli etablert slik at det er i samsvar med deponiforskriften. Dette innebærer blant annet etablering av dobbel bunntetting og oppsamling av sigevann fra deponiet. Sigevannet føres til offentlig avløpsnett. Samsvar med forskriften er en forutsetning for etablering av deponiet.
 
NoAd