Norske Skog 1. kvartal 2009: Svakt resultat etter betydelig volumsvikt

Norske Skogs resultat for første kvartal 2009 er betydelig lavere enn resultatet i fjerde kvartal 2008, men allikevel noe bedre enn i første kvartal i 2008. Resultatet er sterkt negativt påvirket av kraftig fall i den globale etterspørselen etter avis- og magasinpapir.

Fortsatt store utfordringer for Norske Skog og Christian Rynning-T√łnnesen.
Fortsatt store utfordringer for Norske Skog og Christian Rynning-T√łnnesen.- Norske Skog har i mange år gjennomført tiltak for å redusere kostnader og kapasitet i takt med den strukturelle reduksjonen i verdens avispapirforbruk. Ved inngangen til 2009 er den negative etterspørselstrenden forsterket av den globale finanskrisen, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Redusert produksjon
Reduserte annonsevolumer medfører til dels betydelig reduksjon av avisenes sidetall. Denne effekten har gitt rundt 20 prosent reduksjon i den globale etterspørselen av avispapir hittil i 2009 sammenlignet med samme periode i 2008. For å møte dette er produksjonen ved de fleste av Norske Skogs fabrikker redusert i første kvartal. Samlet produksjonsvolum i første kvartal 2009 var 15 prosent lavere enn produksjonen i fjerde kvartal 2008, og samlet kapasitetsutnyttelse var 76 prosent i første kvartal, ned fra90 prosent i fjerde kvartal 2008.

    - Høy utnyttelse av kapasiteten er fundamentalt for å holde kostnadene på et forsvarlig nivå. Vi vil derfor gjennomføre tiltak for å bedre kapasitetsutnyttelsen ved å stenge den minst lønnsomme kapasiteten. Både midlertidige og permanente tiltak er under vurdering,sier Rynning-Tønnesen.

Netto kontantstrøm er positivt påvirket av finansposter. Kontantstrømmen etter finansposter og skatt er derfor om lag på nivå med nivået i fjerde kvartal 2008. Ytterligere forbedring av Norske Skogs finansielle handlefrihet har fortsatt meget høy prioritet. Hittil i år er netto gjeld redusert med 1,2 milliarder kroner. Gjeldsreduksjonen er i all hovedsak resultat av endringer i valutakurser i første kvartal samt gevinster ved tilbakekjøp av egneobligasjoner i april. Gjennomsnittlig tid til forfall er økt fra 5,2 år ved utgangen av 2008 til5,8 år etter første kvartal 2009.

    - Vi vil fortsatt arbeide for å redusere selskapets netto gjeld gjennom kontantstrøm fra drift og transaksjoner. I tillegg søker vi hele tiden muligheter til å forbedre konsernets samlede forfallsprofil, sier konsernsjefen.

    Den sterke reduksjonen i etterspørsel etter avis- og magasinpapir har medført behov for betydelige begrensninger i produksjonen. Kapasitetsutnyttelsen lå derfor mellom 62 og 87 prosent i første kvartal. Den beste kapasitetsutnyttelsen var i Australia og New Zealand, mens virksomheten i Asia var svakest. 

Svakest i Asia
Resultatet innenfor avispapirvirksomheten i Europa er kraftig negativt påvirket av lavere volumer. Brutto driftsresultat for regionen gikk ned fra 369 millioner i fjerde kvartal 2008 til 204 millioner i første kvartal 2009. For virksomheten i Asia var brutto driftresultat negativt med 42 millioner kroner. Hovedårsaken ligger i en svekkelse av prisene samt fortsatt reduksjon i volumene.

    I Australasia var brutto driftsresultat 104 millioner kroner, ned fra 173 millioner i fjerde kvartal 2008. Også i denne regionen opplever man redusert etterspørsel. Virksomheten i Sør-Amerika var den eneste regionen som opplevde et akseptabelt resultat i kvartalet. Brutto driftsresultat var 87 millioner kroner, og dette er på samme nivå som i forrige kvartal til tross for reduserte volumer i første kvartal.

    Magasinpapirvirksomheten har også opplevd en betydelig svekkelse i kvartalet. Bruttodriftsresultat ble 201 millioner kroner, ned fra 331 millioner kroner i fjerde kvartal 2008. 

Redusert gjeld
Norske Skog har økt lønnsomhet og reduksjon i netto gjeld som hovedprioriteter. Nettokontantstrøm fra driften var 723 millioner kroner i kvartalet, noe som er på linje med kontantstrømmen i fjerde kvartal 2008. I første kvartal er det en positiv kontanteffekt fraterminering av rente- og valutaswapper på 460 millioner kroner.Ved utgangen av april 2009 var netto gjeld pro forma 12,8 milliarder kroner, ned fra 14 milliarder ved årsskiftet.


 
NoAd