Moelven med 100 millioner i minus første kvartal

2009.04.22 Kraftig fall i etterspørselen og et betydelig prisfall for mange produkter er årsaken til at Moelven tapte NOK 90 millioner kroner på driften i årets første kvartal. Driftsinntekter og driftsresultat for konsernet endte på henholdsvis NOK 1.456 mill (1.951) og minus NOK 90 mill (pluss 110).
Konsernsjef Hans Rindal i Moelven har presentert underskudd for første kvartal 2009.
Konsernsjef Hans Rindal i Moelven har presentert underskudd for første kvartal 2009.Timber er den divisjonen som ble rammet først og hardest av etterspørsels- og prisnedgangen og er også den divisjonen med størst forverring av resultatet sammenlignet med fjoråret. Nedgangen har imidlertid også vært stor for Wood. Selv om nedgangen har vært kraftig også for Byggsystemer, leverer divisjonen et positivt resultat.

Ordinært resultat før skattekostnad ble minus NOK 100 mill (pluss 106) for konsernet. Resultat etter skatt og minoritetsinteresser ble minus NOK 71 mill (pluss 75).– Vi kommer dessverre med et kvartalsresultat på nær minus 100 mill før skatt. Samtidig er det en del som tyder på at det også kan være denne konjunkturnedgangens svakeste, sier konsernsjef Hans Rindal. - Den samlede etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester er normalt lavere i første kvartal enn i resten av året. Prognoser viser at prisene for industritre av gran og furu i Europa antas å være nær bunnen. Det er allikevel liten grunn til å gjøre seg til klarsynt spåmann av den grunn. Vi må ta et kvartal av gangen, sier Rindal.

Konsernsjefen forklarer nærmere årsaken til det svake resultatet slik: 

– Det har vært et stort og raskt fall i etterspørselen for nær alle konsernets produkter. Dette skyldes utviklingen i internasjonal økonomi. Aktivitetsreduksjonen i første kvartal er forsterket av lavsesongen, hvilket er normalt, men kommer på toppen av det andre. Prisene på mange produkter har falt betydelig. Det er allerede for ni måneder siden igangsatt betydelige kostnads- og kapasitetsreduserende tiltak, men effekten av dem er forsinket i forhold til fallet i etterspørsel og priser, sier Rindal.

Tror på fremtiden
Tross dårlige resultater har Rindal allikevel tro på framtiden og mener at Moelven er å regne med i lang tid. - Nedgangen i etterspørselen etter konsernets produkter må tilskrives konjunkturen, og ikke en endring av trender. Det har ikke vært noen endringer innen byggeskikk eller materialbruk som tilsier noen varig nedgang i etterspørselen. Heller tvert om. Trolig vil miljøvennlige, fleksible, raske og kostnadsbesparende byggesystemer få enda større betydning. Samtidig kan vi legge til at situasjonen rent finansielt er tilfredsstillende for konsernet, både likviditets- og soliditetsmessig. Vi har en egenkapitalandel på 44,1 prosent og en likviditetsreserve på NOK 540 mill. Det gjør konsernet godt finansielt rustet til å møte en periode med vanskelige markedsforhold. Oppsummert er jeg sikker på at vi klarer å ri av stormen. Det er et styrket Moelven som kommer ut av uværet, sier Rindal.

Sunn krise
Han ser heller ikke bort fra at kriser i økonomien som vi nå opplever kan være sunne, og at det er viktig å ikke misbruke potensialet disse gir. - Dårlige tider må få lov å tvinge frem fremskrittene. I alle tre divisjoner har vi bedrifter som også i et vanskelig første kvartal har tjent penger. Disse er gode rollemodeller og de vanskelige tidene må brukes til å få til raskere forbedringer i delene av konsernet som har utfordringer utover de markedsmessige forholdene, sier Rindal.

Bedring forventes neste kvartal
Det et er tegn til stabilisering av prisene internasjonalt for industritre, både av gran og furu. Kombinert med kostnadsreduserende tiltak som gir regnskapsmessig virkning i andre og tredje kvartal vil dette bidra til å bedre situasjonen for divisjonen Timber. Wood opplever en sesongmessig bedring i etterspørselen og aktiviteten i ROT-markedet (rehabiliteringer, ombygginger og tilbygg), spesielt i Sverige, er god. For Byggsystemer er ordrereserven nå, med unntak for modulfabrikkene i Sverige, på et tilnærmet normalt nivå. Det forventes en økning i aktivitetsnivået i andre halvår som følge av de tiltakspakker som er lagt frem.

Investeringsnivået i 2009 vil bli redusert for ikke å belaste kontantstrømmen mer enn nødvendig i en periode med negative resultater. På grunnlag av en sesongmessig bedring i etterspørselen, stabilisering av priser og kostnadsreduserende tiltak som får effekt, forventes det for konsernet samlet en bedring av resultatutviklingen i andre kvartal.

Les mer her.
 
NoAd