Midlertidige utslippskrav til Borregaard

2009.03.27 Borregaard i Sarpsborg får midlertidig endrede grenser ut 2009 for utslipp til vann. Grensene er strammet inn i forhold til nivåene som ble tillatt i september i fjor, etter at helsemyndighetene mente bedriften hadde vært involvert i spredning av legionella. Dette fremgår av en pressemelding fra Statens Forurensingstilsyn (SFT).

Kommunelegene i Sarpsborg og Fredrikstad, med bistand fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, anbefalte Borregaard i en periode å stenge deler av det biologiske renseanlegget mens bedriften utredet risikoreduserende tiltak eller alternative rensemetoder.

Vurderingen til Norsk institutt for vannforskning (NIVA) var dessuten at konsekvensene for Glomma og Hvaler-området ikke var dramatiske. Statens forurensningstilsyn (SFT) tillot derfor i september at bedriften økte utslippene til vann midlertidig.

Midlertidige grenser i 2009
Siden Borregaard søkte om økte utslipp for en lengre periode, gjennomførte SFT en vanlig saksbehandling med høring av berørte parter. På bakgrunn av denne høringen tillater SFT nå Borregaard endrede grenser ut 2009 for utslipp til vann av oppløst organisk materiale (KOF), fiber (ST-S) og kobber (Cu).

Grensene er strammet inn i forhold til nivåene som ble tillatt i september i fjor. SFT mener konsekvensene av utslippene til Glomma er akseptable i en begrenset periode ut 2009. Miljøtilstanden vil raskt bedres når utslippene reduseres fra 2010. Da må bedriften forholde seg til de opprinnelige strenge utslippskravene.

Borregaard undersøker nå utslippsreduserende tiltak både i prosessen og ved det anaerobe renseanlegget og de forsker på drift av biodammene uten fare for legionellasmitte. Bedriften må også gjennomføre en omfattende miljøovervåkning i Glomma og Hvaler/Singlefjorden.
 
NoAd