Mer tre i landbruksbygg

Tre er et miljøvennlig og klimanøytralt materiale. - Norsk landbruk bør i langt større grad bygge sine hus i tre!, sa statssekretær Ola T. Heggem i et innlegg om bruk av treverk i nye landbruksbygg på konferansen «Økonomiske trebygg for friske og produktive storfe» på Lillestrøm.


– De siste tiårene er det blitt benyttet mye stål og betong i landbruks bygg. Jeg ønsker at tre skal benyttes i langt større grad, gjerne i kombinasjon med andre materialer. Jeg utfordrer gjerne leverandørsiden til å bidra til en industrialisering og profesjonalisering av landbruksbygg i tre, sier statssekretær Ola T. Heggem.

– Tre har sitt opphav i levende vekster og er et levende materiale. Skogen er i utgangspunkt en naturressurs som kan brukes i det uendelige så lenge man forvalter den på en bærekraftig måte , poengterer statssekretær Heggem.

Store investeringsbehov
Som følge av forskriftsendring og endring i driftsform står landbruksnæringen foran store investeringer i sin bygningsmasse. Tall fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning viser at det fram til 2020 vil være behov for å investere mellom 25 og 30 milliarder kroner for å fornye driftsbygninger i landbruket.

Lav miljøbelastning
Bruk av treprodukter gir generelt sett lav miljøbelastning. Dette gjelder på områder som utslipp til jord, vann og luft samt i forhold til bruk av giftige kjemikalier og tilsetningsstoffer. Dette innebærer at treprodukter er et godt valg i forhold til produkter med høyere samlet miljøbelastning.

Dagens anvendelse av treprodukter har en betydelig positiv effekt fordi treprodukters produksjonsprosess med høy andel klimavennlig energi gjør at alternative byggematerialer jevnt over innebærer mer bruk av fossile energibærere enn treprodukter. Lagring av karbon i bygninger er bedre enn å la skogen dø på rot.

Fremtidens landbruksbygg skal ivareta krav til miljø, dyrevelferd, arkitektonisk uttrykk og økonomi.

Klimameldingen fastslår at det er en målsetting å opprettholde og utvikle skogressursene for å øke opptaket av karbon i skog. Det skal tilrettelegges for økt skogplanting og aktiv skogkultur for økt skogproduksjon. Trebruken og bioenergibruken skal økes.

Landbruks- og matdepartementet støtter intensjonen om at norske klimafjøs skal bli en stor nasjonal satsing som legger til rette for en stegvis innovasjon med mulighet for flere bygg og flere konseptløsninger med stedstilpasset byggeskikk.

– Landbrukets ansvar for bygningsmiljø og landskap er forankret i rollen som produsent av kollektive goder til samfunnet, sa statssekretæren.

Årlig avvirkning i Norge utgjør omtrent en tredjedel av årlig tilvekst. Det er således et stort potensial, også innenfor de rammer som er fastlagt i henhold til miljøstandarder og skogloven, å øke denne avvirkningen vesentlig og dermed øke tilgangen på miljøvennlig trevirke til bl.a. bygnings- og energiformål. – I årene fremover er det min påstand at tre vil bli det viktigste byggemateriale bla. på grunn av sine miljøegenskaper

– landbruksnæringen bør være den første næringen som bygger innovativt i tre, sa statssekretær Ola T. Heggem.

Les hele innlegget til statssekretær Ola Heggem om bruk av treverk i nye landbruksbygg
 
NoAd