Fokus på furu som ressurs

Tilgang og bruk av furuvirke skal analyseres i et nytt internasjonalt prosjekt. Furu kalles på engelsk «Scots pine», og prosjektet er initiert av skottene. Som en skjebnens ironi ble nesten all furu i Skottland utryddet på grunn av overdrevet beite av husdyr og vilt. Nå etablerer man ny furuskog, og trenger både å finne tilbake til gamle, og å utvikle nye og moderne bruksmåter. Arbeidet omfatter hele kjeden fra etablering og stell av skogen, via omsetning og prising av tømmer til oppdeling og videreforedling av treprodukter.
Trelast av grovt furutømmer. Foto: Peder Gjerdrum, Skog og landskap
Trelast av grovt furutømmer. Foto: Peder Gjerdrum, Skog og landskap

Skog og landskap er norsk deltaker. Instituttet skal analysere markedene for furutømmer i de fire deltakerlandene: Skottland, Sverige, Finland og Norge. Tømmeromsetningen har hatt ulikt utgangspunkt og har utviklet seg temmelig forskjellig i hvert land. Dette skal dokumenteres i en felles rapport, som skal danne grunnlag for det videre arbeidet.

Et ønske med prosjektet er også at deltakerlandene utveksler erfaringer og lærer av hverandre.

Prosjektet begynte i 2008 og går til slutten av 2010. Prosjektet er organisert og delfinansiert gjennom InterRegs Nordic Periphery Program.
 
NoAd