Bioenergiprogrammet godkjent av ESA

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har godkjent Landbruks- og matdepartementets notifikasjon av Bioenergiprogrammet. Programmet er godkjent i henhold til retningslinjene for støtte til miljøtiltak.


Landbruks- og matministeren er svært fornøyd med avgjørelsen. - At bioenergiprogrammet nå er godkjent som miljøstøtte, gir oss faktisk større handlefrihet til å innrette støtten slik at vi oppfyller målene for programmet. Innenfor disse rammene kan vi framover forvalte programmet i forvissing om at det ikke vil oppstå problemer verken for programmets kunder eller oss som myndighet, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Landbruks- og matdepartementet sendte 5. juni 2008 en notifikasjon av Bioenergiprogrammet i henhold til ESAs retningslinjer for støtte til miljøtiltak. ESA har stilt oppfølgingsspørsmål i flere runder, men har nå fattet sin avgjørelse: Bioenergiprogrammet er i overensstemmelse med ESAs retningslinjer.

Tidligere har støtten under Bioenergiprogrammet vært rapportert i henhold til gruppeunntak for forskning og utvikling i små og mellomstore bedrifter, i tillegg til at deler av prosjektene har holdt seg under taket for såkalt bagatellmessig støtte.

Viktig virkemiddel
Bioenergiprogrammet ble etablert i 2003, og er Landbruks- og matdepartementets viktigste virkemiddel for å fremme produksjonen av biobrensler basert på biomasse fra landbruket. Det er også et viktig mål med programmet å bidra til verdiskaping i landbruket ved at skogeiere og bønder etablerer bioenergianlegg for leveranse av fornybar biovarme til andre samfunnssektorer.


 
NoAd