Lokalt samarbeide om ny energisentral hos Follum

Norske Skog Follum, Vardar og Ringeriks-Kraft inngår et samarbeide om etableringen av en energisentral i Hønefoss. Prosjektet har en investeringsramme på over 400 mill. kr og skal stå ferdig innen utgangen av 2011. - Her skal vi bygge en topp moderne energisentral som tar i mot sortert restavfall fra nesten en halv million mennesker og gjenvinner opp mot 100 % av energien, sier prosjektleder, Ole Petter Løbben.


Energiproduksjonen skal basere seg på forbrenning av sortert restavfall fra det sentrale østlandsområdet, kombinert med biomasse fra papirproduksjonen ved Norske Skog Follum. Anlegget vil erstatte eksisterende multibrenselanlegg ved papirfabrikken på Follum og gi en årlig energiproduksjon på opp mot 300 GWh.

Ved innføringen av generelt deponiforbud for organisk avfall i 2009 vil det måtte bygges nye løsninger for sluttbehandling av ca 800 000 tonn avfall årlig i Norge. Ca 200 000 tonn av disse finnes i nedslagsfeltet til det planlagte anlegget, nord og vest for Oslofjorden. Det nye multibrenselanlegget vil kunne håndtere halvparten av dette avfallet, der mye i dag fraktes ut av regionen og bl.a. til Sverige for forbrenning. Dette tilsvarer en sortert avfallsmengde for nærmere en halv million mennesker.

– Dette er et godt eksempel på hvordan vi ønsker at fabrikkene i Norske Skog skal jobbe for å få flere ben å stå på og øke lønnsomheten, sier konsernsjef i Norske Skog, Christian Rynning Tønnesen.

Plasseringen av anlegget i tilknytning til papirfabrikken på Follum vil gi en energiutnyttelse på nær 100 prosent og gjør dette til et godt prosjekt både økonomisk og miljømessig. Gjennom utnyttelse av eksisterende infrastruktur vil investeringskostnadene være ca halvparten av et nytt frittstående anlegg.

– Vi vil benytte moderne forbrennings- og renseteknologi til å etablere en energisentral på Follum. Det unike samarbeidet mellom de tre partene gir oss både gjennomføringskraft og kompetansen til å realisere et så ambisiøst prosjekt. Vi ønsker å stikke spaden i jorda innen utgangen av 2009 og sette anlegget i drift i løpet av 2011, sier prosjektleder for Energisentralen, Ole Petter Løbben.


 
NoAd